Nostokuvaa ei ole asetettu

Haku päättyy 15.12.2021

Rahoitusta teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen kierrätykseen

Teollisuuden sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä vauhditetaan investointiavustuksilla sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin tarkoitetulla rahoituksella. Tavoitteena on vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä sekä synnyttää kestävämpiä ratkaisuja öljypohjaisten ja muiden resurssi-intensiivisten tuotteiden korvaajiksi.

Business Finlandin myöntämää rahoitusta kohdistetaan ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin, pilotti- ja demonstraatiolaitoksiin, uuden teknologian käyttöönottoon olemassa olevissa prosesseissa, ekosysteemien bio- ja kiertotalousratkaisujen kehittämiseen sekä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin digitaalisiin ratkaisuihin.

Mitä rahoitetaan?
– Biotalouden sivuvirtojen uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen investointi-, pilot- tai demonstraatiohankkeita rahoitetaan 30 M€:lla.
– Muun teollisuuden sivuvirtojen ja materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen investointi-, pilot- tai demonstraatiohankkeita 50 M€:lla.

Investointiavustuksessa tukikelpoisia ovat vain ylimääräiset investointikustannukset, joita unionin
normit tai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisuista aiheutuu. Investoinneissa enimmäistukitaso on pk-yrityksillä 45 % ja suurilla/midcap-yrityksillä 35 %. Pilotointi- ja demonstraatiohankkeita rahoitetaan t&k-rahoituksella. Tukitaso on 25 % yrityksen koosta riippumatta.

Rahoitusta on tarjolla yhteensä 80 M€, josta 10 M€ vuonna 2021 ja 70 M€ vuonna 2022. Hankkeet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti.

Haku sulkeutuu 15.12.2021. Hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Lisää uutisia