Kiertotalous | 31.5.2021

Vanadiinin tuotantolaitosinvestointi vahvistaa Porin seudun kiertotalousosaamista

Australialaiset Critical Metals ja Neometals valitsivat Porin kestävän kehityksen mukaisen vanadiinin tuotantolaitoksensa sijoittumispaikaksi. Hanke etenee suunnitellusti ja tällä hetkellä on käynnissä ympäristövaikutusten arviointiprosessi. Tuotantolaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa.

Critical Metals ja Neometals valmistelevat Porin Tahkoluotoon vanadiinin talteenottolaistosta, joka tuottaa erittäin korkean puhtausasteen vanadiiniyhdisteitä Euroopan teollisuuden tarpeisiin. Raaka-aineena käytetään terästeollisuuden kuonaa sen sijaan, että vanadiinia tuotettaisiin perinteisin menetelmin louhimalla ja prosessoimalla vanadiinipitoista malmia kaivoksilla.

Laitos hyödyntää terästeollisuuden sivutuotekuonaa 200 000 tonnia vuositasolla, josta tuotetaan 6 000 tonnia vanadiiniyhdisteitä energiatehokkaalla ja vähäpäästöisellä hydrometallurgisella prosessilla. Lisäksi prosessissa syntyy natriumsulfaattia sekä kemiallisesti stabiilia sivutuotetta, johon tuotannossa käytettävä hiilidioksidi varastoituu. Sivutuotteelle etsitään parhaillaan sovelluskohteita.

Tuotannossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja huomattava määrä paikallisista teollisuuslähteistä talteenotettua hiilidioksidia. Hanke on malliesimerkki teollisen mittakaavan kiertotaloushankkeesta ja vauhdittaa osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista.

VANADIINI ON KRIITTINEN RAAKA-AINE EU:LLE

Vanadiinilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopan unionille ja sen saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä. Tästä syystä Euroopan komissio on sisällyttänyt vanadiinin kriittisten raaka-aineiden luetteloonsa. Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastointiratkaisuissa.

EU on kiertotalouden etulinjassa ja haluaa edistää uusioraaka-aineiden käyttöä. Tavoitteena on lisätä myös kriittisten metallien talteenottoa uusioraaka-aineista kestävän kehityksen mukaisesti. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä. Poriin valmistuvan talteenottolaitoksen prosessissa käytettävä teräskuona on yksi maailman korkealaatuisimmista vanadiinilähteistä. Toimiessaan täydellä kapasiteetilla laitos tuottaa noin viisi prosenttia maailman vanadiumista. Critical Metals ja Neometals ovat nousemassa merkittäviksi vanadiinin tuottajiksi Euroopassa vuoden 2024 loppupuolella.

PORIN SEUDUN TEKNOLOGIAMETALLIEN EKOSYSTEEMI KASVAA

Porin seudulla sijaitsee Suomen merkittävin teknologiametallien ja akkukemikaalien valmistuksen ja tuotekehityksen ekosysteemi. Alueen yritykset valmistavat sähköistymiseen tarvittavia metalleja ja tuotteita, joiden varaan uudet liikenteen, energian tuotannon ja varastoinnin sekä elektroniikan sovellukset rakentuvat. Porin Tahkoluotoon suunnitteilla oleva vanadiinin tuotantolaitos vahvistaa kehittyvää ekosysteemiä.

Tutustu Porin seudun teknologiametalliklusteriin Business Pori -verkkosivustolla.

LISÄTIETOJA

Jouko Hautamäki

Porin kaupunki

jouko.hautamaki@pori.fi

+358 44 7124133